Twitter response:

Zápis do 1. třídy

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Krchleby oznamuje, že zápis dětí do 1. třídy se koná v pondělí 15. dubna 2019 od 15 do 17 hodin v budově ZŠ (1. poschodí, učebna I. třídy). S sebou přineste: žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, zápisní lístek, rodný list dítěte, obuv na přezutí.

Informace k organizaci a průběhu zápisu pro školní rok 2019/2020

Kritéria pro přijímání žáků:

Přednost pro přijetí v následujícím pořadí:

  1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy, tj. obec Krchleby, Chedrbí, Třebonín, Vodranty.
  2. Sourozenec je žákem školy,
  3. Při překročení počtu přijímaných žáků budou děti z mimospádových oblastí vybrány losem.

Losování se zúčastní zákonní zástupci dotčených dětí, ředitelka školy a člen školské rady, losování proběhne dne 17. 4. 2019 od 15,00 hod. v budově školy ZŠ a MŠ, Krchleby čp. 80.

Počet žáků, které je možné v tomto školním roce přijmout do první třídy: 10

 

Části zápisu:

Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

  1. formální

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Škola při zápisu prokazatelným způsobem informuje zákonného zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle zákona 561/2004 Sb., § 36 odst. 4, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

  1. motivační:

Je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, bude s dítětem proveden rozhovor a případně další činnosti probíhající formou hry, obsahem rozhovoru a aktivit bude např.: jméno žáka, básnička, písnička, počítání, orientace na ploše – nahoře, dole, pojmenování geometrických tvarů apod.

Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

 

V Krchlebech dne 25. 3. 2019                                        

PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy

 

zadost_o_prijeti_k_ZV

zapisni_list

zadost_o_odklad

Leave a comment