Twitter response:

Archiv pro měsíc: Duben 2020

Zápis k předškolnímu vzdělávání (MŠ)
Zápis k předškolnímu vzdělávání (MŠ)

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace oznamuje, že zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční v úterý 12. května 2020 v čase od 14.00 do 16.00 hodin.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 proběhne v souladu s právními předpisy, ale se změnami nebo upuštěním od některých tradičních postupů (z důvodu mimořádných opatření vlády ČR k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19).

 

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list dítěte a Čestné prohlášení rodičů o řádném očkování dítěte je ke stažení pod těmito informacemi nebo je lze vyzvednout přímo v MŠ každý pátek mezi 10 – 12 hodinou. Po předchozím vyžádání je lze zaslat elektronicky. 

MS-kriteria-prijimani-2020-21 

Zadost-o-prijeti-ditete-k-PV 

Evidencni-list-ditete 

čestné prohlášení 

Všechny 3 shora uvedené vyplněné a podepsané tiskopisy a dále:

  • kopii očkovacího průkazu dítěte,
  • u dítěte s odkladem školní docházky kopii Rozhodnutí o odkladu školní docházky,
  • u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami písemné vyjádření školského poradenského zařízení (pokud je máte k dispozici),
  • u cizinců kopii dokladu o právu pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů

je možné doručit do MŠ těmito způsoby:

  • přímo do MŠ (osobní podání 12. 5. 2020, je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob, každý bude mít svoje psací potřeby)
  • do datové schránky ZŠ a MŠ Krchleby, ID datové schránky: 8x4mepj
  • e-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail)
  • poštou (s razítkem data podání 12. 5. 2020)

 

Základní škola a Mateřská škola, Krchleby 80, 286 01 Čáslav, telefon: 725 731 135, email: mskrchleby@seznam.cz

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Jakékoli dotazy k zápisu zodpoví vedoucí učitelka MŠ na výše uvedeném telefonním čísle.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka ZŠ a MŠ Krchleby rozhodovat dle platných kriterií.

Zákonní zástupci dítěte nebudou dokládat výpis z evidence obyvatel o trvalém pobytu dítěte. Ředitelka po dohodě se zřizovatelem sama prověří trvalý pobyt dítěte, který zákonní zástupci uvedou v Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a v Evidenčním listě dítěte.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (tzn. v posledním roce docházky do MŠ před nástupem do ZŠ). V současné situaci nouzového stavu nenavštěvujte osobně dětského lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (viz přiložený soubor vzor Čestného prohlášení),
  2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.  V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku dětského lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.  Z tohoto vyplývá, že po doložení dokladu o očkování dítěte nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

Počet volných míst pro přijetí k předškolnímu vzdělávání: 4

 

Omlouváme se za vzniklé informační komplikace, ale podmínky zápisu do MŠ jsou řešeny dle aktuálních pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Děkujeme za pochopení.

PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy

 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

 

ROZHODNUTÍ

o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

 

Základní škole a Mateřské škole Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvkové organizaci od školního roku 2020/2021

u dětí s těmito registračními čísly: ZS-1, ZS-2, ZS-3

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, Zborovská 11, Praha 5.

 

                                                                                               

PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy

                                                                                                                                                                                 

Rozhodnutí zveřejněno dne: 15. dubna 2020