Twitter response:

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

 

ROZHODNUTÍ

o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

 

Základní škole a Mateřské škole Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvkové organizaci od školního roku 2020/2021

u dětí s těmito registračními čísly: ZS-1, ZS-2, ZS-3

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, Zborovská 11, Praha 5.

 

                                                                                               

PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy

                                                                                                                                                                                 

Rozhodnutí zveřejněno dne: 15. dubna 2020

Leave a comment