Twitter response:

Zápis k předškolnímu vzdělávání (MŠ)

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace oznamuje, že zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční v úterý 11. května 2021 v čase od 16.00 do 18.00 hodin.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 proběhne v souladu s právními předpisy, ale se změnami nebo upuštěním od některých tradičních postupů (z důvodu mimořádných opatření vlády ČR k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19).

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a Evidenční list dítěte  jsou ke stažení pod těmito informacemi nebo je lze vyzvednout přímo v MŠ každý pátek mezi 10 – 12 hodinou. Po předchozím vyžádání je lze zaslat elektronicky. 

Oba 2 shora uvedené vyplněné a podepsané tiskopisy a dále:

  • kopii rodného listu
  • u dítěte s odkladem školní docházky kopii Rozhodnutí o odkladu školní docházky,
  • u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami písemné vyjádření školského poradenského zařízení (pokud je máte k dispozici),
  • u cizinců kopii dokladu o právu pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů

je možné doručit do MŠ těmito způsoby:

  • přímo do MŠ (osobní podání 11. 5. 2021, je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob, každý bude mít svoje psací potřeby)
  • do datové schránky ZŠ a MŠ Krchleby, ID datové schránky: 8x4mepj
  • e-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail)
  • poštou (s razítkem data podání 11. 5. 2021)

 

žádost o přijetí dítěte k PV 

evidenční list dítěte 

MŠ kritéria pro přijímání 2021-22

 

Základní škola a Mateřská škola, Krchleby 80, 286 01 Čáslav, telefon: 725 731 135, email: mskrchleby@seznam.cz

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Jakékoli dotazy k zápisu zodpoví vedoucí učitelka MŠ na výše uvedeném telefonním čísle.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka ZŠ a MŠ Krchleby rozhodovat dle platných kriterií.

Zákonní zástupci dítěte nebudou dokládat výpis z evidence obyvatel o trvalém pobytu dítěte. Ředitelka po dohodě se zřizovatelem sama prověří trvalý pobyt dítěte, který zákonní zástupci uvedou v Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a v Evidenčním listě dítěte.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (tzn. v posledním roce docházky do MŠ před nástupem do ZŠ). 

 

Počet volných míst pro přijetí k předškolnímu vzdělávání: 5

PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy

Leave a comment