Twitter response:

Zápis k předškolnímu vzdělávání (do MŠ)

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace oznamuje, že zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 5. května 2022 v čase od 16.00 do 18.00 hodin.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a Evidenční list dítěte  jsou ke stažení pod těmito informacemi nebo je lze vyzvednout přímo v MŠ každý pátek mezi 12 – 14 hodinou. Po předchozím vyžádání je lze zaslat elektronicky. 

žádost o přijetí dítěte k PV

evidenční list dítěte

MS-kriteria-prijimani-2022-23

 

Oba 2 shora uvedené vyplněné a podepsané tiskopisy a dále:

  • kopii rodného listu
  • u dítěte s odkladem školní docházky kopii Rozhodnutí o odkladu školní docházky,
  • u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami písemné vyjádření školského poradenského zařízení (pokud je máte k dispozici),
  • u cizinců kopii dokladu o právu pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů

je možné doručit do MŠ těmito způsoby:

  • přímo do MŠ (osobní podání 5. 5. 2022)
  • do datové schránky ZŠ a MŠ Krchleby, ID datové schránky: 8x4mepj
  • e-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail)

Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Krchleby 80, 286 01 Čáslav, telefon: 725 731 135, email: mskrchleby@seznam.cz

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Jakékoli dotazy k zápisu zodpoví vedoucí učitelka MŠ na výše uvedeném telefonním čísle.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka ZŠ a MŠ Krchleby rozhodovat dle platných kritérií.

Zákonní zástupci dítěte nebudou dokládat výpis z evidence obyvatel o trvalém pobytu dítěte. Ředitelka po dohodě se zřizovatelem sama prověří trvalý pobyt dítěte, který zákonní zástupci uvedou v Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a v Evidenčním listě dítěte.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (tzn. v posledním roce docházky do MŠ před nástupem do ZŠ). 

Počet volných míst pro přijetí k předškolnímu vzdělávání: 8

PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy

Leave a comment