Twitter response:

Archiv rubriky: Aktuality MŠ

VÁŽENÍ RODIČE, ve čtvrtek 31. 5. 2018 se koná přednáška pro rodiče na téma „AGRESIVITA DĚTÍ“ spojená s rodičovskou schůzkou. Od 16 hodin! Prosím o nahlášení vaší účasti, případně neúčasti. Doufáme, že se zúčastníte v hojném počtu.  Děkuji

Výlet do Kutné Hory

V pondělí 28. 5. 2018 Pojedou děti na výlet do Kutné Hory na vzdělávací program „HMYZ“. Prosím o včasný příchod do MŠ – do 8,15 hod! Cena je 25 Kč a autobus je zdarma. S sebou: Batoh, pití, pláštěnku a vhodné oblečení.

Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů

Jak uplatnit práva, vyplývající ze zpracování osobních údajů školou?

Základní škola a Mateřská škola Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace (dále jen škola),  jako správce osobních údajů, zpracovává údaje o fyzických osobách na základě zákonné povinnosti.

Každá fyzická osoba se může na školu obrátit s žádosti o sdělení, zda škola o ní zpracovává osobní údaje. Toto právo je možné uplatnit jednou ročně, odpovědi na častější žádosti mohou být školou zpoplatněny. 

Fyzická osoba (subjekt údajů), o níž škola zpracovává osobní údaje, má podle právních předpisů o ochraně osobních údajů následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům,
  • právo na opravu osobních údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů,
  • právo na přenositelnost osobních údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • právo na odvolání poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Každé z těchto práv má však určitá omezení či výjimky. Škola každou žádost o uplatnění některého práva oprávněnou fyzickou osobou posoudí ve vztahu k těmto omezením, a na žádost odpoví ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti.  

Na školu je možné se k uplatnění uvedených práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím písemné žádosti, doručené do ředitelny školy nebo poštou na adresu školy Krchleby 80, 286 01 Čáslav, nebo pověřenci pro ochranu osobních údajů, jehož kontakt je uveden na webových stránkách školy.

Výše uvedenými způsoby se mohou fyzické osoby  na školu  obracet také v případě údajů zpracovávaných na základě uděleného souhlasu, pokud se rozhodnou svůj souhlas odvolat. 

V Krchlebech, 25. 5. 2018                                      PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy

 

Pověřenec:

Pověřenec (data protection officer – DPO): Mikroregion Čáslavsko – Marie Francová, mobil 724 188 659, mail mikroregioncaslavsko@gmail.com

 

Zpracování a ochrana osobních údajů a informací

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je základním právem. Ustanovení čl. 8 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) a čl. 16 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) přiznávají každému právo na ochranu osobních údajů, které se jej týkají. Zpracování osobních údajů fyzických osob („subjektů údajů“) v rámci Školy je prováděno ve prospěch těchto osob.  Právo na ochranu osobních údajů však není právem absolutním; musí být posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve společnosti, a v souladu se zásadou proporcionality musí být v rovnováze s dalšími základními právy.

     Základní škola a Mateřská škola Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace (dále jen Škola) zpracovává osobní údaje a další informace, týkající se fyzických osob (subjektů údajů), tj. zaměstnanců, žáků, rodičů, zákonných zástupců a dalších osob. Většina osobních údajů subjektů údajů je zpracovávána na základě povinností, uložených Škole zvláštními zákony (viz seznam, zveřejněný na webových stránkách Školy). Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají jinému právnímu titulu (např. uzavření smlouvy, oprávněný zájem správce apod.), případně i souhlasu subjektů údajů. Tato zpracování však Škola provádí jen výjimečně (např. při pořádání akcí pro žáky a rodiče, zveřejňování fotografií, kdy je nutná předchozí registrace).

     Ochrana fyzických osob se vztahuje jak na automatizované zpracování osobních údajů, tak na manuální zpracování. V zásadách a pravidlech ochrany fyzických osob, které Škola uplatňuje v souvislosti se zpracováním osobních údajů fyzických osob, respektuje Škola jejich základní práva a svobody, zejména právo na ochranu osobních údajů těchto osob. Škola respektuje práva fyzických osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Škola zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu, kterým je Škola pověřena, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Škola zpracovává osobní údaje fyzických osob podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, tj., s Nařízením 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každá dotčená fyzická osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají její konkrétní situace. Škola pak této osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Školy, které nezasahují do jejích zájmů nebo základních práv a svobod.

     Zpracování osobních údajů Školou je prováděno zákonným a spravedlivým způsobem, je pro fyzické osoby transparentní a informace a všechna sdělení, týkající se zpracování těchto osobních údajů, jsou snadno přístupné, srozumitelné a podávané jasnými a jednoduchými jazykovými prostředky. Při zpracování osobních údajů na základě souhlasu fyzické osoby, jsou tyto osoby upozorněny na případná rizika, vyplývající ze zpracování, a také na pravidla, záruky a práva, která existují v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou jednoznačné a legitimní a jsou stanoveny v okamžiku shromažďování osobních údajů. Rozsah shromažďovaných osobních údajů je vždy přiměřený, relevantní a omezený pouze na údaje nezbytné pro naplnění stanoveného účelu. Rovněž doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, je omezena na nezbytné minimum. Při veškerém zpracování osobních údajů jsou aplikována opatření, která zaručují náležitou bezpečnost a důvěrnost těchto údajů, (např. zaručující zabránění neoprávněného přístupu k osobním údajům a k zařízení používanému k jejich zpracování).

     Škola, jako správce osobních údajů, má odpovědnost za jakékoliv zpracování osobních údajů a na základě posouzení pravděpodobných a závažných rizik daného zpracování zavedla vhodná a účinná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Součástí opatření pro zabezpečení osobních údajů jsou také pravidelná školení zaměstnanců, kteří zpracovávají osobní údaje fyzických osob. Od zaměstnanců na všech úrovních je vyžadován odpovědný, iniciativní a tvořivý přístup a respektování pravidel procesu zpracování a zabezpečení osobních údajů fyzických osob.

     V souvislosti s přechodem na novou legislativu pro ochranu osobních údajů v EU, tj. Nařízení EU 2016/679, provedla Škola posouzení vlivu všech zpracování na ochranu osobních údajů, s cílem posoudit konkrétní pravděpodobnost a závažnost rizik v procesu zpracování osobních údajů. Při tomto posouzení zohlednila Škola povahu, rozsah, kontext a účely zpracování a zdroje rizik. Škola přijala opatření k zabezpečení procesů zpracování osobních údajů, systémů, informací a dat, a konkrétní technická, organizační a bezpečnostní opatření tak, aby zajistila soulad s Nařízením EU, Tato opatření jsou rozpracována v interních dokumentech a směrnicích Školy.

     V rámci povinností, vyplývajících z Nařízení EU, jmenovala Škola pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

V Krchlebech, 25. 5. 2018                                               PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy

Přijetí k předškolnímu vzdělávání
Přijetí k předškolnímu vzdělávání

Přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018-2019

Na základě podaných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a kritérií stanovených ředitelkou školy byli ve správním řízení s platností od školního roku 2018-2019 přijati k tomuto vzdělávání níže uvedení účastníci:

MS-1, MS-2, MS-4, MS-5, MS-7, MS-8, MS-9, MS-10

Poučení a odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace.                                                         

Vyvěšeno dne: 16. 5. 2018

PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy

„Čarodějná pohádka“ – divadlo Čáslav

V pondělí 21. května 2018 navštíví děti MŠ a žáci ZŠ divadelní představení divadla Mrak z Havlíčkova Brodu s názvem „Čarodějná pohádka“. Odjezd v 9.20 hod. od školy. Vybíráme 100,- Kč (vstupné + doprava).

Fotografování
Fotografování

Školní fotografování s paní Krejbichovou proběhne ve čtvrtek 24. května 2018 od 8 hodin v ZŠ, poté v MŠ. Prosíme rodiče, aby dětem napsali, s kým se budou fotit a počet fotografií. Děkujeme.

Hravé školní dopoledne

Základní škola připravila pro předškolní děti, které nastoupí do 1. ročníku, druhé adaptační dopoledne s názvem „Hravé školní dopoledne“. Setkáme se v pátek 18. května 2018 v 9 hodin. S sebou si vezměte pití a obuv na přezutí. Předpokládané ukončení v 11.30 hodin. Těšíme se na vás. Vaše budoucí paní učitelky.

Den otevřených dveří HZS

Ve čtvrtek 3. května 2018 jedou žáci ZŠ a děti MŠ na Den otevřených dveří Hasičského záchranného sboru do Kutné Hory.

Pro návštěvníky proběhnou ucelené bloky akčních ukázek činnosti profesionálních hasičů ve spolupráci s ostatními složkami integrovaného záchranného systému (Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba, Český červený kříž a Městská policie Kutná Hora). Projekt je zaměřen převážně na děti předškolního a školního věku, kde si budou moci ověřit své získané znalosti ve vědomostních soutěžích na několika stanovištích.

S sebou: barůžek, pláštěnku, svačinu, pití.

Odjezd: 8.15 hod.

Návrat: kolem oběda.

Brigáda v MŠ

Vážení rodiče, v neděli 6. 5. 2018 Se uskuteční plánovaná akce, kdy spojíme síly my, vy a hlavně děti. „ZAHRADNÍ TVOŘENÍ aneb korýtka plná rostlinek“. Prosím o nahlášení, zda se zúčastníte, podrobnější informace upřesním s blížící se akcí.

Budeme v novinách

Dne 5. 4. 2018, proběhlo v naší MŠ fotografování dětí do novin – Kutnohorský deník. Fotografie vyjde v novinách ve středu 11. 4. 2018.