Twitter response:

Archiv rubriky: Aktuality MŠ

Brigáda v MŠ

Vážení rodiče, v neděli 6. 5. 2018 Se uskuteční plánovaná akce, kdy spojíme síly my, vy a hlavně děti. „ZAHRADNÍ TVOŘENÍ aneb korýtka plná rostlinek“. Prosím o nahlášení, zda se zúčastníte, podrobnější informace upřesním s blížící se akcí.

Budeme v novinách

Dne 5. 4. 2018, proběhlo v naší MŠ fotografování dětí do novin – Kutnohorský deník. Fotografie vyjde v novinách ve středu 11. 4. 2018.

Zápis do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 od 16.15 do 18 hodin v budově MŠ (zadní vchod – školní jídelna). S sebou přineste: vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, vyplněný a dětským lékařem potvrzený evidenční list dítěte, rodný list dítěte. Výše uvedené tiskopisy jsou k vyzvednutí v MŠ, případně je lze zaslat na Vámi uvedenou emailovou adresu.

Počet volných míst: 8

 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  pro školní rok 2018 – 2019

 Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání podané zákonnými zástupci dětí budou posuzovány na základě níže stanovených kritérií vydaných ředitelkou školy:

 1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tj. nabývající 5 let v období do 31. srpna 2018 a děti s povoleným odkladem povinné školní docházky.
 2. Děti ze spádového obvodu Krchleby, Chedrbí, Třebonín, Vodranty nabývající 4 let v období do 31. srpna 2018.
 3. Děti ze spádového obvodu Krchleby, Chedrbí, Třebonín, Vodranty nabývající 3 let v období do 31. srpna 2018.
 4. Děti mimospádové nabývající 4 let v období do 31. srpna 2018.
 5. Děti mimospádové nabývající 3 let v období do 31. srpna 2018.
 6. Děti ze spádového obvodu Krchleby, Chedrbí, Třebonín, Vodranty nabývající 2 let v období do 31. srpna 2018.
 7. Děti mimospádové nabývající 2 let v období do 31. srpna 2018.

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelkou školy brána v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí. V každém z výše uvedených kritérií budou děti vždy přijímány v pořadí dle věku od nejstaršího.

V Krchlebech, 5. 4. 2018                                                          

PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy

Beseda se spisovatelkou Jitkou Vítovou

V pondělí 9.4.2018 se zúčastní předškolní děti (děti s povinnou školní docházkou) besedy se spisovatelkou Jitkou Vítovou. Beseda se bude konat v ZŠ Krchleby. Cena za dítě je 35 Kč.

Fotografování v MŠ

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 proběhne v naší MŠ fotografování do Kutnohorského deníku.

Velikonoční prázdniny

Velikonoční prázdniny probíhají od 29. března 2018. Žáci přicházejí do školy v úterý 3. dubna 2018. Provoz MŠ v plném rozsahu.

Dřevíčkování

V rámci rozvoje polytechnické výchovy se žáci ZŠ a děti MŠ účastní vyrábění ze dřeva. Poznají základní nástroje – pilník, hoblík, vrtačku, a určitě si něco zajímavého vyrobí. Uvidíme, jak jsou naše děti šikovné. Vybíráme 120,- Kč na materiál a vedení dílničky.

Divadelní představení „Pohádky z pařezové chaloupky“

Daleko za lesem, na pasece, pod stromy, pod mechem a kapradím stojí pařezová chaloupka. A kdo v ní bydlí? Dva roztomilí mužíčkové. Jeden spíše hubeňour. Druhý spíše tlouštík. Křemílek a Vochomůrka. Radostně spolu hospodaří. Společně prožívají spoustu veselých a hravých příhod. A… slyšíte? Z chaloupky se ozývá: „Vochomůrko, vstávej“.

Veselá pohádka, plná hravosti, humoru a písniček v podání herců divadla Zlín.

Představení navštívíme v pondělí 26. 3. 2018.

Vstupné 70,- Kč + doprava 30,- Kč. Vybíráme 100,- Kč

Projekt OP VVV
Projekt OP VVV

Naše škola je od září 2017 zapojena do Operační programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem „Šablony pro ZŠ a MŠ I.

Jeho cílem v MŠ je:

 • podpora vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské a matematické pregramotnosti, inkluze, specifik práce  s dětmi dvouletými
 • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 • prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí
 • odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí

Cílem v ZŠ je:

 • vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, inkluze, cizích jazyků
 • činnost čtenářského klubu
 • činnost klubu zábavné logiky a deskových her
 • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Realizace projektu je po dobu 24 měsíců.

Plakát Šablony ZŠ a MŠ I
Zápis do 1. ročníku
Zápis do 1. ročníku

Zápis k povinné školní docházce na naši školu se koná ve středu 18. dubna 2018 od 15.00 do 18.00 hodin (přesný čas obdržíte na osobní pozvánce). Týká se dětí narozených od 1. září 2011 do 31. srpna 2012 a dětí, které měly odklad. Zákonní zástupci dětí ze spádové i mimospádové oblasti, rozhodnutí zapsat své dítě ke školní docházce na naši školu, si s sebou přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. 

Při zápisu vyplníte zápisní list a žádost o přijetí k ZV (pokud nevyužijete možnost vyplnit si dokumenty předem). Zákonní zástupci, kteří žádají pro své dítě odklad, přinesou potvrzení školského poradenského zařízení (PPP) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na internetových stránkách školy a na dveřích budovy ZŠ dne 24. dubna 2018. 

 

Informace k organizaci a průběhu zápisu pro školní rok 2018/2019:

Kritéria pro přijímání žáků:

Přednost pro přijetí v následujícím pořadí:

 1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy, tj. obec Krchleby, Chedrbí, Třebonín, Vodranty.
 2. Sourozenec je žákem školy,
 3. Při překročení počtu přijímaných žáků budou děti z mimospádových oblastí vybrány losem.

Losování se zúčastní zákonní zástupci dotčených dětí, ředitelka školy a člen školské rady, losování proběhne dne 19. 4. 2018 od 15,00 hod. v budově školy ZŠ a MŠ Krchleby čp. 80.

 

Počet žáků, které je možné v tomto školním roce přijmout do první třídy: 8

 

Části zápisu:

Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

 

 1. formální

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Škola při zápisu prokazatelným způsobem informuje zákonného zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle zákona 561/2004 Sb., § 36 odst. 4, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

 1. motivační:

Je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, bude s dítětem proveden rozhovor a případně další činnosti probíhající formou hry, obsahem rozhovoru a aktivit bude např.: jméno žáka, básnička, písnička, počítání, orientace na ploše – nahoře, dole, pojmenování geometrických tvarů apod. Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

 

V Krchlebech dne 16. 3. 2018                                        

PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy

 

Žádost o přijetí k ZV
Žádost o odklad
Desatero pro rodiče
Jak můžeme pomoci svým dětem
Zápisní list pro školní rok 2018