Twitter response:

Archiv rubriky: Aktuality ZŠ

Konkurzní řízení – ředitel/ka ZŠ a MŠ
Konkurzní řízení – ředitel/ka ZŠ a MŠ

Na základě dosud neobsazené vedoucí pracovní pozice ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Krchleby, okres Kutná Hora, vyhlašuje zastupitelstvo obce další kolo konkurzního řízení na toto místo.

Bližší informace v příloze.

Konkurzní řízení – ředitel-ředitelka ZŠ a MŠ Krchleby ze dne 11.7.2022

Kouzelné prázdniny
Kouzelné prázdniny

Přejeme všem kouzelné prázdniny plné sluníčka a nezapomenutelných zážitků. 

Výlet do FAJNPARKU
Výlet do FAJNPARKU

Ve středu 22. 6. 2022 jedou žáci ZŠ na školní výlet do Fajnparku ve Chlumci nad Cidlinou. Odjezd ráno v 8. 00 hodin od školy.

S sebou: pláštěnku, svačinu, pití, kapesné, dle počasí kšiltovku.

Děti mají na tento den odhlášené obědy. Předpokládaný návrat kolem 15 hodin.

 

 

Ukončení soutěže ve sběru papíru
Ukončení soutěže ve sběru papíru

Ukončení soutěže ve sběru papíru se posouvá na středu 22. 6. 2022. Prosíme, aby do tohoto dne děti dopravily zbývající papír do školy. Děkujeme.

Konkurzní řízení na pozici ředitele/ředitelky školy

Zastupitelstvo obce Krchleby ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, vyhlašuje

Konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky

příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace, se sídlem Krchleby 80, 286 01 Čáslav, IČ: 70980357.

 

Veškeré požadavky a náležitosti jsou uvedeny v příloze níže.

Konkurzní řízení – ředitel-ředitelka ZŠ a MŠ Krchleby

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k základnímu  vzdělávání

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvkové organizaci

od školního roku 2022/2023

u dětí s těmito registračními čísly: ZS-2, ZS-3

U uchazeče s registračním číslem ZS-1 bude rozhodnuto na základě dodatečně doložených materiálů.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, Zborovská 11, Praha 5.

 PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy                                                                                  

Rozhodnutí zveřejněno dne: 20. dubna 2022

Třídní schůzka
Třídní schůzka

Třídní schůzka rodičů žáků 1. – 5. ročníku se uskuteční ve čtvrtek 28. dubna 2022 od 16 hodin.

Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy

Ředitelka školy oznamuje, že zápis do 1. třídy se uskuteční ve čtvrtek 14. dubna 2022 v čase 14.00 – 16.00 hodin.

Informace k organizaci a průběhu zápisu pro školní rok 2022/2023

 1. Zákonný zástupce doručí škole vyplněnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (v příloze, podepisuje pouze 1 ze zástupců), vyplněný Zápisní list (v příloze), kopii rodného listu dítěte.
 2. V případě, že zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky dítěte, je třeba doložit doporučením školského poradenského zařízení a dětského lékaře nebo klinického psychologa.

 

žádost o přijetí k základnímu vzdělává

žádost o odklad povinné školní docházky

Zapisni list

Kritéria pro přijímání žáků:

Přednost pro přijetí v následujícím pořadí:

 1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy, tj. obec Krchleby, Chedrbí, Třebonín, Hraběšín, Souňov, Vodranty,
 2. Děti z mimospádových obcí, jejichž sourozenec je žákem školy.
 3. Ostatní děti z mimospádových obcí.

 

Počet žáků, které je možné v tomto školním roce přijmout do první třídy: 14

  

Jak můžete pomoci svým dětem

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě jej vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

 

desatero pro rodiče       

informace pro rodiče předškoláků

prvňáček

školní zralost      

odpovědi na najčastější dotazy         

V Krchlebech, 13. 3. 2022                               PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy                   

                                                                                           

Národní plán obnovy
Národní plán obnovy

Prostředky na doučování

I naše škola získala v tomto školním roce prostředky z Národního plánu obnovy, a to:

– v celkové výši 18 200,- Kč,

– které použijeme pro podporu našich žáků

– formou celkem 73 hodin doučování

– pro jednotlivce či skupinky 2 až 5 žáků 

– v období od ledna do června (příp. srpna) 2022.

 

Děkuji všem našim zaměstnancům, kteří žáky touto formou podporují a pomáhají jim tak ke školnímu úspěchu.

 

Vážení rodiče,

pokud i Vy máte zájem o takovou podporu pro své dítě, obraťte se, prosím, na svou třídní učitelku.

 

PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy

Pololetní prázdniny
Pololetní prázdniny

V pátek 4. února 2022 mají všichni žáci základní školy jednodenní pololetní prázdniny. Do školy přicházejí v pondělí 7. února 2022.