Twitter response:

Archiv rubriky: Aktuality ZŠ

„Čarodějná pohádka“ – divadlo Čáslav

V pondělí 21. května 2018 navštíví děti MŠ a žáci ZŠ divadelní představení divadla Mrak z Havlíčkova Brodu s názvem „Čarodějná pohádka“. Odjezd v 9.20 hod. od školy. Vybíráme 100,- Kč (vstupné + doprava).

Fotografování
Fotografování

Školní fotografování s paní Krejbichovou proběhne ve čtvrtek 24. května 2018 od 8 hodin v ZŠ, poté v MŠ. Prosíme rodiče, aby dětem napsali, s kým se budou fotit a počet fotografií. Děkujeme.

Hravé školní dopoledne

Základní škola připravila pro předškolní děti, které nastoupí do 1. ročníku, druhé adaptační dopoledne s názvem „Hravé školní dopoledne“. Setkáme se v pátek 18. května 2018 v 9 hodin. S sebou si vezměte pití a obuv na přezutí. Předpokládané ukončení v 11.30 hodin. Těšíme se na vás. Vaše budoucí paní učitelky.

Den otevřených dveří HZS

Ve čtvrtek 3. května 2018 jedou žáci ZŠ a děti MŠ na Den otevřených dveří Hasičského záchranného sboru do Kutné Hory.

Pro návštěvníky proběhnou ucelené bloky akčních ukázek činnosti profesionálních hasičů ve spolupráci s ostatními složkami integrovaného záchranného systému (Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba, Český červený kříž a Městská policie Kutná Hora). Projekt je zaměřen převážně na děti předškolního a školního věku, kde si budou moci ověřit své získané znalosti ve vědomostních soutěžích na několika stanovištích.

S sebou: barůžek, pláštěnku, svačinu, pití.

Odjezd: 8.15 hod.

Návrat: kolem oběda.

Posudek o zdravotní způsobilosti

Upozorňujeme, že na základě novely zákona o ochraně veřejného zdraví se mění doba platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci z jednoho roku na dobu dvou let.

Přijetí k základnímu vzdělávání

ROZHODNUTÍ

o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

Základní škole a Mateřské škole Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvkové organizaci od školního roku 2018/2019

u žadatelů s těmito registračními čísly:     ZS-1, ZS-2, ZS-3, ZS-4, ZS-5, ZS-6

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, Zborovská 11, Praha 5.

 

PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy                                                                                  

Rozhodnutí zveřejněno dne: 24. dubna 2018

 

Ředitelské volno

Na základě §24 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhlašuji z provozních důvodu na pondělí 30. dubna 2018 a 7. května 2018 ředitelské volno pro všechny žáky ZŠ. PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy.

Třídní schůzka

Třídní schůzka se koná ve středu 25. dubna 2018 od 15.45 hodin.

Poděkování

Děkuji všem hasičům, rodičům, žákům a zaměstnancům, kteří se v neděli 8. 4. 2018 zúčastnili brigády na pořez dřeva a úklid školního pozemku. Odvedli jste velký kus práce. ( Jitka Olivová, ředitelka školy)

Beseda se spisovatelkou dětských knih
Beseda se spisovatelkou dětských knih

V pondělí 9. dubna 2018 se uskuteční pro žáky ZŠ a předškolní děti z MŠ beseda se spisovatelkou dětských knih Jitkou Vítovou. Obsah: vyprávění o knize, autorské čtení, práce s knihou ve skupinách, jednoduché úkoly, poodhalení profese spisovatele, diskuse, možnost zakoupení knihy, podpis autorky. Cílem této akce je podpora rozvoje čtenářské gramotnosti žáků.