Twitter response:

Archiv rubriky: Aktuality ZŠ

Omezení provozu 13. – 16. 5. 2019
Omezení provozu 13. – 16. 5. 2019

Vážení rodiče,

v době pobytu starších žáků na škole v přírodě bude provoz školy omezen následně:

pondělí 13. 5. 2019 provoz 7.00 – 15.30 hod. (bez ranní družiny, odpolední družina v provozu))
úterý 14. 5. 2019 provoz 7.00 – 12.30 hod. (bez ranní družiny, bez odpolední družiny)
středa 15. 5. 2019 provoz 7.00 – 12.30 hod. (bez ranní družiny, bez odpolední družiny)
čtvrtek 16. 5. 2019 provoz 7.00 – 12.30 hod. (bez ranní družiny, bez odpolední družiny)
pátek 17. 5. 2019 ŘEDITELSKÉ VOLNO

 

Stravování zůstávajících žáků zajištěno. Po obědě, prosím, o vyzvednutí dítěte nejpozději v 12.30 hod.

V Krchlebech, 29. 4. 2019                                                                       PaedDr. Jitka Olivová, řed. školy

Výsledky zápisu do 1. třídy
Výsledky zápisu do 1. třídy

Základní škola a Mateřská škola Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

 

ROZHODNUTÍ o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

 

Základní škole a Mateřské škole Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvkové organizaci od školního roku 2019/2020

u dětí s těmito registračními čísly: ZS-1, ZS-2, ZS-3, ZS-4, ZS-5, ZS-6, ZS-7

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, Zborovská 11, Praha 5.

 

PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy                                                                                  

Rozhodnutí zveřejněno dne: 24. dubna 2019

 

Žehušický pohár
Žehušický pohár

V pátek 26. dubna 2019 se vybraní žáci účastní lehkoatletických závodů malých škol v Žehušicích. Sraz v 7 hodin u ZŠ, s sebou: dostatek pití, svačinu, vhodné oblečení, pláštěnku, drobné kapesné. Návrat do 13 hod., oběd zajištěn ve školní jídelně.

Den bezpečnosti
Den bezpečnosti

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 jedou žáci 3. – 5. ročníku na „Den bezpečnosti“ do Čáslavi. Uvidí praktické ukázky činnosti vybraných složek Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby, ČČK, Nadačního fondu Kryštůfek, simulátor převrácení vozidla, … V rámci této akce budou zpřístupněny vybrané haly Národního zemědělského muzea. S sebou: svačinu, pití, oblečení dle počasí, pláštěnku. Návrat mezi 12 – 13 hod. Oběd zajištěn ve školní jídelně. Akce je zdarma.

Třídní schůzka
Třídní schůzka

Třídní schůzka rodičů se koná ve středu 17. dubna 2019 od 15.45 hodin.

Divadlo
Divadlo

Vážení rodiče, v úterý 9. 4. 2019 pojedou děti MŠ a mladší žáci ZŠ (1. a 2. ročník) do Čáslavi na divadelní představení „VELIKONOČNÍ KRÁLOVSTVÍ“. Cena představení je 70,- Kč, doprava bude hrazena po vyfakturování.

Zábavné školní dopoledne pokračuje
Zábavné školní dopoledne pokračuje

V pondělí 1. dubna 2019 zveme všechny předškoláky na pokračování adaptačního školního dopoledne. Sejdeme se v 9 hodin v ZŠ, s sebou: obuv na přezutí, pití. Konec v 11.30 hod. Přijďte s dobrou náladou a úsměvem.

Noc s Andersenem
Noc s Andersenem

Dne 29. března 2019 od 18.00 hod. pořádá obec Krchleby a místní knihovna „6. noc s Anersenem“ na téma Deskohraní. Určeno pro děti 5 – 12 let. S sebou: spacák, karimatku, oblečení na spaní, přezůvky. Občerstvení zajištěno. Ukončení akce v pátek v 8.00 hod. Zákonný zástupce vyplní na místě přihlášku k této akci. Bližší informace na letáčku, který žáci obdrželi, případně na tel. 724 581 852 (p. starostka).

Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Krchleby oznamuje, že zápis dětí do 1. třídy se koná v pondělí 15. dubna 2019 od 15 do 17 hodin v budově ZŠ (1. poschodí, učebna I. třídy). S sebou přineste: žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, zápisní lístek, rodný list dítěte, obuv na přezutí.

Informace k organizaci a průběhu zápisu pro školní rok 2019/2020

Kritéria pro přijímání žáků:

Přednost pro přijetí v následujícím pořadí:

  1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy, tj. obec Krchleby, Chedrbí, Třebonín, Vodranty.
  2. Sourozenec je žákem školy,
  3. Při překročení počtu přijímaných žáků budou děti z mimospádových oblastí vybrány losem.

Losování se zúčastní zákonní zástupci dotčených dětí, ředitelka školy a člen školské rady, losování proběhne dne 17. 4. 2019 od 15,00 hod. v budově školy ZŠ a MŠ, Krchleby čp. 80.

Počet žáků, které je možné v tomto školním roce přijmout do první třídy: 10

 

Části zápisu:

Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

  1. formální

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Škola při zápisu prokazatelným způsobem informuje zákonného zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle zákona 561/2004 Sb., § 36 odst. 4, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

  1. motivační:

Je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, bude s dítětem proveden rozhovor a případně další činnosti probíhající formou hry, obsahem rozhovoru a aktivit bude např.: jméno žáka, básnička, písnička, počítání, orientace na ploše – nahoře, dole, pojmenování geometrických tvarů apod.

Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

 

V Krchlebech dne 25. 3. 2019                                        

PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy

 

zadost_o_prijeti_k_ZV

zapisni_list

zadost_o_odklad

Zábavné školní dopoledne
Zábavné školní dopoledne

Základní škola pořádá v pondělí 18. března 2019 od 9 hodin pro všechny předškolní děti z krchlebské MŠ „Zábavné školní dopoledne“. Děti vyzkouší, jak pracovat jako školák, poznají se s budoucími spolužáky, užijí spoustu učení i zábavy. S sebou: dobrou náladu, přezůvky a pití. Těší se na vás vaše budoucí paní učitelky.