Twitter response:

Archiv rubriky: Aktuality

Provoz školní jídelny
Provoz školní jídelny

Provoz školní jídelny končí ve čtvrtek 25. června 2020, kdy žáci ZŠ obdrží poslední oběd (netýká se dětí MŠ). Vzhledem k tomu, že ŠJ Sadová Čáslav v pátek 26. 6, v pondělí 29. 6. a v úterý 30. 6. 2020 již nevaří, je třeba, aby si rodiče stravování svých dětí zajistili.

Vysvědčení
Vysvědčení

Závěrečné vysvědčení bude žákům předáno v úterý 30. června 2020. Na základě pokynů MŠMT ČR můžou přijít vyzvednout vysvědčení i žáci, kteří jsou v tuto chvíli na domácím vzdělávání, společně s ostatními spolužáky. Dostavte se tedy v 7. 40 hod. do školy. Při vstupu je nutné předat vyplněné čestné prohlášení, které bylo zákonným zástupcům zasláno osobním emailem.

Organizace závěru školního roku 2019/2020
Organizace závěru školního roku 2019/2020

Organizace závěru školního roku:

 1. pátek 26. června 2020 – vrácení učebnic a zapůjčených knih ze školní knihovny (žáci, kteří chodí do školy)
 2. pondělí 29. června 2020 – odnesení výtvarných potřeb, ručníků, oblečení na TV (žáci, kteří chodí do školy), vyhlášení výsledků sběrové soutěže
 3. úterý 30. června 2020v 7.40 – 8.30 hodin předání vysvědčení žákům, kteří chodí do školy, rodiče si po předání vysvědčení děti nejdéle do 9 hodin převezmou ve škole 
 4. úterý 30. června 2020v 10 – 11 hodin předání vysvědčení žákům, kteří zůstali na domácím vzdělávání, zároveň si tito žáci odnesou vybavení, které mají ve škole, vrátí učebnice a knihy zapůjčené ve školní knihovně
Sběr papíru
Sběr papíru

Školní kolo sběru starého papíru bude ukončeno v pátek dne 12. června 2020. Máte-li doma ještě nějaký sběrový papír, dopravte jej do školy do tohoto data. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v pondělí 29. června 2020.

Fotografování ZŠ
Fotografování ZŠ

Fotografování žáků základní školy proběhne v pondělí 8. června 2020.

Žáci se budou fotit v jednotlivých třídních skupinách, které byly vytvořeny při jejich nástupu do školy dne 25. 5. 2020. Vznikne tedy foto I. třídy a foto II. třídy. Samostatné ani skupinové fotografie v tomto školním roce pořizovány nebudou.  Žáci, kteří pracují na domácím vzdělávání, se fotografování neúčastní.

Fotografování
Fotografování

V pondělí 8. 6. 2020 se budeme fotografovat.

V letošním roce bude pořízena pouze společná fotografie a společná fotografie předškoláků.

Peníze za fotografie budou vybírány předem.

 

Děkujeme za pochopení.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání (MŠ)
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání (MŠ)

Základní škola a Mateřská škola Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

_______________________________________________________________

Přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020-2021

Na základě podaných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a kritérií stanovených ředitelkou školy byli ve správním řízení s platností od školního roku 2020-2021 přijati k tomuto vzdělávání níže uvedení účastníci:

MS-8, MS-4, MS-5, MS-10

 

Nepřijati: MS-9, MS-11, MS-12, MS-6, MS-1, MS-2, MS-7, MS-3

 

                                                                       Poučení a odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace.

 

PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy

 

Vyvěšeno dne: 18. 5. 2020

Informace k obnovení provozu základní školy
Informace k obnovení provozu základní školy

Vážení rodiče,

v níže uvedeném materiálu najdete všechny základní informace k provozu základní školy po jejím znovuotevření dne

25. května 2020.

Prosíme o důkladné prostudování a respektování všech nastavených pravidel. 

 

Informace k obnovení provozu ZŠ

 

Informace k obnovení provozu mateřské školy
Informace k obnovení provozu mateřské školy

Vážení rodiče,

v níže uvedeném materiálu najdete všechny základní informace k provozu mateřské školy po jejím znovuotevření dne 25. května 2020.

Prosíme o důkladné prostudování a respektování všech nastavených pravidel. 

 

Informace+k+obnovení+provozu+MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání (MŠ)
Zápis k předškolnímu vzdělávání (MŠ)

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace oznamuje, že zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční v úterý 12. května 2020 v čase od 14.00 do 16.00 hodin.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 proběhne v souladu s právními předpisy, ale se změnami nebo upuštěním od některých tradičních postupů (z důvodu mimořádných opatření vlády ČR k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19).

 

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list dítěte a Čestné prohlášení rodičů o řádném očkování dítěte je ke stažení pod těmito informacemi nebo je lze vyzvednout přímo v MŠ každý pátek mezi 10 – 12 hodinou. Po předchozím vyžádání je lze zaslat elektronicky. 

MS-kriteria-prijimani-2020-21 

Zadost-o-prijeti-ditete-k-PV 

Evidencni-list-ditete 

čestné prohlášení 

Všechny 3 shora uvedené vyplněné a podepsané tiskopisy a dále:

 • kopii očkovacího průkazu dítěte,
 • u dítěte s odkladem školní docházky kopii Rozhodnutí o odkladu školní docházky,
 • u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami písemné vyjádření školského poradenského zařízení (pokud je máte k dispozici),
 • u cizinců kopii dokladu o právu pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů

je možné doručit do MŠ těmito způsoby:

 • přímo do MŠ (osobní podání 12. 5. 2020, je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob, každý bude mít svoje psací potřeby)
 • do datové schránky ZŠ a MŠ Krchleby, ID datové schránky: 8x4mepj
 • e-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail)
 • poštou (s razítkem data podání 12. 5. 2020)

 

Základní škola a Mateřská škola, Krchleby 80, 286 01 Čáslav, telefon: 725 731 135, email: mskrchleby@seznam.cz

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Jakékoli dotazy k zápisu zodpoví vedoucí učitelka MŠ na výše uvedeném telefonním čísle.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka ZŠ a MŠ Krchleby rozhodovat dle platných kriterií.

Zákonní zástupci dítěte nebudou dokládat výpis z evidence obyvatel o trvalém pobytu dítěte. Ředitelka po dohodě se zřizovatelem sama prověří trvalý pobyt dítěte, který zákonní zástupci uvedou v Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a v Evidenčním listě dítěte.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (tzn. v posledním roce docházky do MŠ před nástupem do ZŠ). V současné situaci nouzového stavu nenavštěvujte osobně dětského lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (viz přiložený soubor vzor Čestného prohlášení),
 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.  V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku dětského lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.  Z tohoto vyplývá, že po doložení dokladu o očkování dítěte nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

Počet volných míst pro přijetí k předškolnímu vzdělávání: 4

 

Omlouváme se za vzniklé informační komplikace, ale podmínky zápisu do MŠ jsou řešeny dle aktuálních pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Děkujeme za pochopení.

PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy