Twitter response:

Archiv rubriky: Aktuality

Hravé školní dopoledne

Základní škola připravila pro předškolní děti, které nastoupí do 1. ročníku, druhé adaptační dopoledne s názvem „Hravé školní dopoledne“. Setkáme se v pátek 18. května 2018 v 9 hodin. S sebou si vezměte pití a obuv na přezutí. Předpokládané ukončení v 11.30 hodin. Těšíme se na vás. Vaše budoucí paní učitelky.

Den otevřených dveří HZS

Ve čtvrtek 3. května 2018 jedou žáci ZŠ a děti MŠ na Den otevřených dveří Hasičského záchranného sboru do Kutné Hory.

Pro návštěvníky proběhnou ucelené bloky akčních ukázek činnosti profesionálních hasičů ve spolupráci s ostatními složkami integrovaného záchranného systému (Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba, Český červený kříž a Městská policie Kutná Hora). Projekt je zaměřen převážně na děti předškolního a školního věku, kde si budou moci ověřit své získané znalosti ve vědomostních soutěžích na několika stanovištích.

S sebou: barůžek, pláštěnku, svačinu, pití.

Odjezd: 8.15 hod.

Návrat: kolem oběda.

Posudek o zdravotní způsobilosti

Upozorňujeme, že na základě novely zákona o ochraně veřejného zdraví se mění doba platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci z jednoho roku na dobu dvou let.

Přijetí k základnímu vzdělávání

ROZHODNUTÍ

o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

Základní škole a Mateřské škole Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvkové organizaci od školního roku 2018/2019

u žadatelů s těmito registračními čísly:     ZS-1, ZS-2, ZS-3, ZS-4, ZS-5, ZS-6

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, Zborovská 11, Praha 5.

 

PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy                                                                                  

Rozhodnutí zveřejněno dne: 24. dubna 2018

 

Ředitelské volno

Na základě §24 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhlašuji z provozních důvodu na pondělí 30. dubna 2018 a 7. května 2018 ředitelské volno pro všechny žáky ZŠ. PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy.

Třídní schůzka

Třídní schůzka se koná ve středu 25. dubna 2018 od 15.45 hodin.

Poděkování

Děkuji všem hasičům, rodičům, žákům a zaměstnancům, kteří se v neděli 8. 4. 2018 zúčastnili brigády na pořez dřeva a úklid školního pozemku. Odvedli jste velký kus práce. ( Jitka Olivová, ředitelka školy)

Brigáda v MŠ

Vážení rodiče, v neděli 6. 5. 2018 Se uskuteční plánovaná akce, kdy spojíme síly my, vy a hlavně děti. „ZAHRADNÍ TVOŘENÍ aneb korýtka plná rostlinek“. Prosím o nahlášení, zda se zúčastníte, podrobnější informace upřesním s blížící se akcí.

Budeme v novinách

Dne 5. 4. 2018, proběhlo v naší MŠ fotografování dětí do novin – Kutnohorský deník. Fotografie vyjde v novinách ve středu 11. 4. 2018.

Zápis do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 od 16.15 do 18 hodin v budově MŠ (zadní vchod – školní jídelna). S sebou přineste: vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, vyplněný a dětským lékařem potvrzený evidenční list dítěte, rodný list dítěte. Výše uvedené tiskopisy jsou k vyzvednutí v MŠ, případně je lze zaslat na Vámi uvedenou emailovou adresu.

Počet volných míst: 8

 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  pro školní rok 2018 – 2019

 Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání podané zákonnými zástupci dětí budou posuzovány na základě níže stanovených kritérií vydaných ředitelkou školy:

  1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tj. nabývající 5 let v období do 31. srpna 2018 a děti s povoleným odkladem povinné školní docházky.
  2. Děti ze spádového obvodu Krchleby, Chedrbí, Třebonín, Vodranty nabývající 4 let v období do 31. srpna 2018.
  3. Děti ze spádového obvodu Krchleby, Chedrbí, Třebonín, Vodranty nabývající 3 let v období do 31. srpna 2018.
  4. Děti mimospádové nabývající 4 let v období do 31. srpna 2018.
  5. Děti mimospádové nabývající 3 let v období do 31. srpna 2018.
  6. Děti ze spádového obvodu Krchleby, Chedrbí, Třebonín, Vodranty nabývající 2 let v období do 31. srpna 2018.
  7. Děti mimospádové nabývající 2 let v období do 31. srpna 2018.

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelkou školy brána v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí. V každém z výše uvedených kritérií budou děti vždy přijímány v pořadí dle věku od nejstaršího.

V Krchlebech, 5. 4. 2018                                                          

PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy