Twitter response:

Dokumenty – Základní škola

GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Bc. Martina Milá

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV, nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

mila@meucaslav.cz     www.meucaslav.cz    +420 327 300 219

 

Jak uplatnit práva, vyplývající ze zpracování osobních údajů školou?

Základní škola a Mateřská škola Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace, se sídlem Krchleby 80, 286 01 Čáslav, (dále také Škola), jako správce osobních údajů, zpracovává údaje o fyzických osobách na základě zákonné povinnosti, případně jiných právních titulů.
Každá fyzická osoba se může na Školu obrátit s žádosti o sdělení, zda Škola o ní
zpracovává osobní údaje. Toto právo je možné uplatnit jednou ročně, odpovědi na
častější žádosti mohou být Školou zpoplatněny.

Fyzická osoba (subjekt údajů), o níž Škola zpracovává osobní údaje, má podle právních předpisů o ochraně osobních údajů následující práva:
 právo na přístup k osobním údajům,
 právo na opravu osobních údajů,
 právo na výmaz osobních údajů,
 právo na omezení zpracování osobních údajů,
 právo na přenositelnost osobních údajů,
 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 právo na odvolání poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Každé z těchto práv má však určitá omezení či výjimky.

K uplatnění výše uvedených práv je možné se na Školu obracet prostřednictvím písemné žádosti, doručené do kanceláře ředitelky školy, nebo poštou na adresu Školy, nebo pověřenci pro ochranu osobních údajů, jehož kontakt je uveden výše.
Škola každou žádost posoudí a na žádost odpoví ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti.
Výše uvedenými způsoby se mohou fyzické osoby na školu obracet také v případě, kdy zpracování osobních údajů je prováděno na základě jimi uděleného souhlasu a tyto osoby se rozhodnou svůj souhlas odvolat.

PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy

Zpracování a zabezpečení osobních údajů

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je základním právem. Ustanovení čl. 8 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie a čl. 16 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie přiznávají každému právo na ochranu osobních údajů, které se jej týkají. Zpracování osobních údajů fyzických osob („subjektů údajů“) Základní školy a Mateřské školy Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvkové organizace (dále také Škola) je prováděno ve prospěch těchto osob. Právo na ochranu osobních údajů však není právem absolutním; musí být posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve společnosti, a v souladu se zásadou proporcionality musí být v rovnováze s dalšími základními právy.

Škola, jako správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje, týkající se fyzických osob (tj. zaměstnanců, žáků, rodičů, zákonných zástupců a dalších osob). Většina osobních údajů těchto osob je zpracovávána na základě povinností, uložených Škole zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o fyzických osobách se nevztahuje povinnost, získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou
povinnost, pak taková zpracování podléhají buď souhlasu fyzické osoby, nebo jinému právnímu titulu (např. uzavření smlouvy, oprávněný zájem Školy apod.). Taková zpracování však Škola provádí jen výjimečně (např. při pořádání akcí pro žáky a rodiče, zveřejňování fotografií, apod.).

Ochrana fyzických osob se vztahuje jak na automatizované zpracování osobních údajů, tak na manuální zpracování. V zásadách a pravidlech ochrany fyzických osob, které Škola uplatňuje v souvislosti se zpracováním osobních údajů fyzických osob, respektuje Škola jejich základní práva a svobody, zejména právo na ochranu osobních údajů těchto osob. Škola dále respektuje práva fyzických osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, pro jaký účel jsou osobní údaje zpracovávány, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny údaje o fyzické osobě, kterou lze identifikovat. Škola zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů, vykonávaných ve veřejném zájmu, kterým je Škola pověřena, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany.

Škola zpracovává osobní údaje fyzických osob podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, tj., s Nařízením EU č. 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každá dotčená fyzická osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají její konkrétní situace. Škola pak této osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Školy, které nezasahují do jejích zájmů nebo
základních práv a svobod. Zpracování osobních údajů Školou je prováděno zákonným a spravedlivým způsobem, je pro fyzické osoby transparentní, a informace a všechna sdělení, týkající se zpracování těchto osobních údajů, jsou snadno přístupná a srozumitelná. Při zpracování osobních údajů na
základě souhlasu fyzické osoby, jsou tyto osoby upozorněny na případná rizika, vyplývající ze zpracování, a také na pravidla, záruky a práva, která existují v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou jednoznačné a legitimní a jsou vždy stanoveny v okamžiku shromažďování osobních údajů. Rozsah shromažďovaných osobních údajů je přiměřený a omezený pouze na údaje, nezbytné pro naplnění stanoveného účelu. Rovněž doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, je omezena na nezbytné minimum. Při veškerém zpracování osobních údajů jsou aplikována opatření, která zaručují náležitou bezpečnost a důvěrnost těchto údajů.

Škola má odpovědnost za veškerá zpracování osobních údajů, která provádí. V souvislosti s přechodem na novou legislativu pro ochranu osobních údajů v EU, tj. Nařízení EU č. 2016/679, provedla Škola posouzení vlivu všech zpracování na zabezpečení a ochranu osobních údajů, s cílem zjistit pravděpodobnost a závažnost rizik v procesu zpracování osobních údajů. Při tomto posouzení zohlednila Škola povahu, rozsah, kontext a účely
zpracování a zdroje rizik.

Škola přijala opatření k zabezpečení procesů zpracování osobních údajů, systémů, informací a dat, a konkrétní technická, organizační a bezpečnostní opatření, tak, aby zajistila soulad s Nařízením EU. Součástí opatření pro zabezpečení osobních údajů jsou také pravidelná školení zaměstnanců, kteří zpracovávají osobní údaje fyzických osob. Od zaměstnanců na všech úrovních je vyžadován odpovědný, iniciativní a tvořivý přístup a respektování pravidel
stanovených pro zabezpečení osobních údajů. Technická a organizační opatření jsou rozpracována v interních dokumentech a směrnicích Školy.
V rámci povinností vyplývajících z Nařízení EU jmenovala Škola osobu, která bude dohlížet na dodržování všech zásad ochrany a zabezpečení osobních údajů – pověřence pro ochranu osobních údajů (kontakt uveden výše).

V Krchlebech, 27. 5. 2018

Platnost a účinnost od 27. 5. 2018
PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy