Twitter response:

Obecné informace – Školní družina

Školní družina pracuje v jednom oddělení. Činnost je vedena plně kvalifikovanými vychovatelkami.

ŠD navštěvují žáci 1. – 5. ročníku. Kapacita ŠD je 30 účastníků.

Školní družina je součástí Základní školy a Mateřské školy Krchleby. Její činnost byla zahájena ve školním roce 1999 – 2000. Do roku 2004 byla umístěna ve školní učebně, od školního roku 2004 – 2005 disponuje nově zrekonstruovanými prostorami v přízemí školy. K dispozici má 3 místnosti: hernu, relaxační místnost a učebnu výpočetní techniky. Součástí herny je pracovní koutek, hrací prostory, CD přehrávač, stolní fotbal. V relaxační místnosti se nacházejí matrace, relaxační míče a pomůcky. V počítačovém koutku jsou k dispozici tři počítače připojené k síti internet. K dispozici je i školní knihovna a učebna s interaktivní tabulí. Výhodné je umístění ŠD proti tělocvičně školy, kterou ŠD hojně využívá. V přízemí školy je rovněž sociální zařízení. Školní družina má vlastní elektrické vytápění. Plně využívá i venkovní prostory – školní dvůr a přilehlé víceúčelové obecní hřiště.

Vybavení ŠD:

 • nábytek
 • hrací koberce, matrace a karimatky
 • pomůcky
 • stolní hry
 • hračky
 • stavebnice
 • CD přehrávač
 • knihy
 • interaktivní tabule (v učebně)
 • počítače
 • skákací míče a tělocvičné náčiní i nářadí (míče, švihadla, obruče, balanční pomůcky, gymnastický koberec, trampolína, aj.)
 • pomůcky na dopravní výchovu, koloběžky

Základním prostředkem činnosti ŠD je hra založená na zážitku účastníků, která vede k sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti. Školní družina je mezistupněm mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Má specifika, která ji odlišují od školního vzdělávání.

Výchovné programy se zaměřují na tyto základní oblasti:

 • Výchova ke zdravému životnímu stylu
 • Posilování komunikačních dovedností
 • Odpovědnost za své chování
 • Ovládání negativních citových reakcí
 • Poznání sebe samého a uplatnění se ve skupině
 • Formování životních postojů
 • Nacházení nových vazeb a souvztažnosti mezi již získanými poznatky z vyučování

Ve školní družině převládají činnosti sportovní, dále přírodovědné, výtvarné, pracovní, dramatické a hudební. Velmi se osvědčily projekty s různorodým zaměřením. Také vyjíždíme na výlety a exkurze. Mezi každoročně osvědčené akce patří: výlety do Čáslavi, adaptační hry „Táhneme za jeden provaz“, Podzimní radovánky spojené s opékáním špekáčků, Mikulášská show, Malý družinový karneval, Čarodějnická jízda, besídka pro rodiče, sportovní olympiáda.

Zájem o školní družinu je značný, svědčí o tom i pravidelná denní docházka téměř všech účastníků do 15.30 hodin. Velmi se osvědčily projekty s různorodým zaměřením. Všestranný rozvoj dětí, spontánnost, otevřená komunikace, pohoda, smích a radost z toho, co děláme, to je vizitka naší školní družiny.

 

Družina                                                                                                                    

Když nastane družina,

zábava nám začíná.

Hrajeme si, sportujeme,

ze všeho se radujeme.

Kamarády tady máme,

společně si zazpíváme.

Moc rádi sem chodíme,

nikdy se nenudíme.

 

Vychovatelé ŠD:

Pavla Tesařová – vychovatelka

Mgr. Jitka Domasová – vychovatelka

PaedDr. Jitka Olivová – vychovatelka

 

 

Těšíme se na vás.