Twitter response:

Přijetí k předškolnímu vzdělávání (MŠ)

Přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021-2022

Na základě podaných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a kritérií stanovených ředitelkou školy byli ve správním řízení s platností od školního roku 2021-2022 přijati k tomuto vzdělávání níže uvedení účastníci:

MS-6, MS-7, MS-4, MS-2, MS-10

(nepřijati: MS-5, MS-8, MS-9, MS-11, MS-3, MS-1)

Poučení a odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace.

PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy

Vyvěšeno dne: 17. 5. 2021