Twitter response:

Přijetí k základnímu vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

ROZHODNUTÍ o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání Základní škole a Mateřské škole Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvkové organizaci

od školního roku 2021/2022

u dětí s těmito registračními čísly: ZS-1, ZS-2, ZS-3, ZS-4, ZS-5, ZS-6

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, Zborovská 11, Praha 5.

PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy                                                                                  

Rozhodnutí zveřejněno dne: 13. dubna 2021