Twitter response:

Školní metodik prevence – MŠ

Metodik prevence MŠ

Kateřina Martínková

Konzultační hodiny:       liché týdny, čtvrtek 16.00 – 16.30 hod, kancelář MŠ

                                                   dále dle individuální domluvy

 

Činnost metodika prevence

Metodické a koordinační činnosti

 • Metodik prevence spolupracuje s vedoucí učitelkou MŠ, se školním metodikem prevence ZŠ.
 • Koordinuje tvorbu a kontroluje realizace preventivního programu školy.
 • Koordinuje a realizuje aktivity školy zaměřené na prevenci šikany, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, rizikových projevů sebepoškozování a sociálně patologických jevů.
 • Koordinuje vzdělávání pedagogů školy v oblasti prevence patologických jevů.
 • Koordinuje a realizuje aktivity zaměřené na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a integraci dětí – cizinců – prevence rasismu.
 • Spolupracuje s odbornými pracovišti.

 

Informační činnosti

 • Zajišťuje a předává odborné informace o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů, projektů, metodách a formách specifické primární prevence pedagogům MŠ.
 • Prezentuje výsledky preventivní práce školy, získává nové odborné informace a zkušenosti.
 • Vede a průběžně aktualizuje databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Poradenské činnosti

 • Vyhledává děti s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování.
 • Poskytuje poradenské služby zákonným zástupcům.
 • Zajišťuje případnou péči odpovídajícího odborného pracoviště.
 • Připravuje podmínky pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.