Zápis k předškolnímu vzdělávání

Ředitelství školy oznamuje, že zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 4. května 2017 od 16.15 do 18 hodin v budově MŠ (zadní vchod - školní jídelna). S sebou přineste: vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, vyplněný a dětským lékařem potvrzený evidenční list dítěte, rodný list dítěte. Výše uvedené tiskopisy jsou k vyzvednutí v MŠ, případně je lze zaslat na Vámi uvedenou emailovou adresu (omlouváme se za nemožnost stažení ze stránek školy - technické důvody). Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017 - 2018: 1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tj. nabývající 5 let v období do 31. srpna 2017 a děti s povoleným odkladem povinné školní docházky – obě skupiny ze spádového obvodu Krchleby, Chedrbí. 2. Děti ze spádového obvodu Krchleby, Chedrbí nabývající 4 let v období do 31. srpna 2017. 3. Děti ze spádového obvodu Krchleby, Chedrbí nabývající 3 let v období do 31. srpna 2017. 4. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tj. nabývající 5 let v období do 31. srpna 2017 - mimospádové. 5. Děti mimospádové nabývající 4 let v období do 31. srpna 2017. 6. Děti mimospádové nabývající 3 let v období do 31. srpna 2017. 7. Děti ze spádového obvodu Krchleby, Chedrbí nabývající 2 let v období do 31. srpna 2017. 8. Děti mimospádové nabývající 2 let v období do 31. srpna 2017. Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelkou školy brána v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí. V každém z výše uvedených kritérií budou děti vždy přijímány v pořadí dle věku od nejstaršího. V Krchlebech, 4. 4. 2017 PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy Pokračování článku »
12. dubna 2017

Přijetí k základnímu vzdělávání od škol. roku 2017-18

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvkové organizaci od školního roku 2017/2018 u dětí s těmito evidenčními čísly: ZS-1, ZS-2, ZS-3, ZS-4, ZS-6, ZS-7, ZS-8 Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, Zborovská 11, Praha 5. PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy Rozhodnutí zveřejněno dne: 12. dubna 2017 Pokračování článku »
12. dubna 2017

Den porozumění autismu - "Modrý den"

V úterý 4. dubna 2017 jsme se sešli ve škole všichni v modrém. Rádi jsme se připojili k osvětové kampani “Porozumět autismu 2017“. Modrá barva symbolizuje schopnost porozumět a komunikovat. Mezi poruchy autistického spektra (PAS) patří i dětský autismus. Tyto lidé potřebují nejvíce pochopení a podpory, což naše děti pomocí této osvěty hravou formou pochopily. Pokud se v životě potkají s dětmi s autismem, nebudou zaskočeni jejich opakujícími se vzorci chování a snáze pochopí jejich problémy. V dnešní době je důležité vést děti k porozumění, komunikaci a sociálnímu cítění. Zaslání fotografií, pochopení a poslání radosti těm, kteří to potřebují je to nejmenší, co můžeme udělat. (P.Tesařová) Pokračování článku »
10. dubna 2017

Pojekt "Chráním život svůj i ostatních"

V týdnu od 27. do 31. března 2017 proběhl na krchlebské základní škole projekt ochrany člověka za mimořádných událostí s názvem „Chráním život svůj i ostatních“. Jeho cílem bylo rozvíjet i žáků schopnost rozpoznat varování před nebezpečím, umět určit svoji pozici v neznámém prostředí, zhodnotit následky svého jednání a důsledky bezdůvodného volání na tísňovou linku. Shlédli jsme videa o tísňových linkách, požárech v domácnosti, prevenci rizik letních sportů, mimořádných událostech a vybavení evakuačního zavazadla. V českém jazyce jsme psali příběh s využitím aktuálně probíraných vyjmenovaných a příbuzných slov, matematika byla obohacena o koláčové a sloupcové grafy znázorňující příčiny požárů, dopravních nehod, pomoci při povodních, televizní zpravodajství jednotlivých stanic. V prvouce a přírodovědě jsme se seznámili s prací integrovaného záchranného systému a důležitou prací psychologů. Paní ředitelka nám vyprávěla o neštěstí, které se odehrálo v zařízení, kde trávili svoji školu v přírodě starší žáci jedné školy. Pochopili jsme, že se musíme chovat bezpečně a zodpovědně, aby se nikomu z nás ani ostatních nic nestalo. Dokázali bychom pomoci alespoň přivoláním dospělého, protože musíme myslet i na svoje zdraví. Nakonec jsme se rozdělili do dvou skupin a společnými silami jsme vypracovali kontrolní test. Vítězná skupina obdržela reflexní prvky v podobě zvířátek. (J.Olivová) Pokračování článku »
6. dubna 2017

Nové fotogalerie