Twitter response:

Základní škola

 

   Základní škola Krchleby je vesnická škola málotřídního typu. První zmínky o její existenci se datují rokem 1809. Škola je dvoutřídní, od 1. 1. 2003 pracující v právní subjektivitě. Její součástí je školní družina, jednotřídní mateřská škola a školní jídelna-výdejna. Školská rada zahájila svoji činnost 14. 12. 2005. Zřizovatelem školy je obec Krchleby.

 

Budova je umístěna na okraji obce Krchleby směrem na Čáslav, stranou od hlavní silnice, což zvyšuje bezpečnost dětí. V současné době školu navštěvuje 31 žáků od 1. do 5. ročníku. Jedná se o děti z Krchleb, Chedrbí, Hraběšína, Třebonína, Paběnic, Žák, Souňova a Čáslavi.

 

Pedagogický sbor tvoří 2 plně kvalifikované učitelky 1. stupně ZŠ s prohloubenou výtvarnou a tělesnou výchovou.

 

Výuka probíhá podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.

 

Žáci absolvují výuku ve dvou prostorných třídách v téměř rodinné atmosféře, kde je kladen důraz na individuální přístup ke každému dítěti. Děti se učí respektovat jeden druhého a vzájemně si pomáhat. Škola vybízí své žáky ke studiu především hravým osvojováním učiva, skupinovou prací, využitím audiovizuální techniky.

 

Zvýšená pozornost je věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným – škola proto úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou v Kutné Hoře a zákonnými zástupci.

 

Ve svém volném čase mají děti možnost navštěvovat různé zájmové útvary- kroužek hry na flétnu, výtvarný a sportovní kroužek, Šikulky. Některé kroužky jsou zaštiťovány DDM Čáslav.

 

Velmi vítaným prvkem je spolupráce s ostatními málotřídními školami v rámci různých společných projektů, sportovních akcí, škol v přírodě, školních výletů, apod.

 

Velmi pozitivně se osvědčila spolupráce se spádovými školami v Čáslavi – příprava žáků do výběrových tříd, zpětná informovanost o prospěchu a chování absolventů, zajišťování návaznosti výuky a sjednocení učebních materiálů.

 

 

Materiální vybavení školy:

 

Výuka probíhá ve 2 zrekonstruovaných kmenových třídách vybavených výškově stavitelným nábytkem. V každé učebně jsou umístěny 2 počítače s možností využívání pedagogem i žáky. K dispozici jsou nově 4 tablety pro individuální práci žáků. Obě učebny mají k dispozici interaktivní tabuli. Moderní učební pomůcky a hrací koutek jsou samozřejmostí. Pro relaxaci je využíván rotoped zakoupený z prostředků získaných sběrem druhotných surovin.

 

Školní družina využívá pro svoji činnost zrekonstruované prostory v přízemí budovy. Součástí je herna, relaxační místnost a počítačová pracovna. Zde se děti pod vedením paní vychovatelky s chutí zapojují do různých mimoškolních aktivit v oblasti přírodovědné, společensko-vědní, sportovní, zdravého životního stylu, dramatické, výtvarné,…

 

Školní jídelna – výdejna vydává jídlo dovážené ze ŠJ v Čáslavi. Vybavena je účelným nábytkem. V nové přístavbě se stravují žáci ZŠ, v původní části děti MŠ.

 

V přízemí budovy ZŠ se nachází učebna tělesné výchovy s odpovídajícím vybavením. K výuce TV je využíváno i obecní víceúčelové hřiště vybudované v těsné blízkosti MŠ.

 

Před školní budovou se nachází dvůr a zahrada, která je vybavena herním prvkem s dopadovou plochou. Upravená travnatá část školního dvora umožňuje všestranné vyžití. Školní zahrada je vhodná pro výuku pracovní výchovy.

 

Jako spousta jiných škol i naše je zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“ a „Školní mléko“, v jejichž rámci je podporována zdravá životospráva dětí. Velmi aktivně pracujeme i v rámci projektu „Recyklohraní“, který vede žáky k ochraně přírody a životního prostředí. Žáci sbírají papír, baterie, drobné elektrospotřebiče, použité tonery. Za zmínku stojí několikaleté zaujímání předních pozic ve sběrové soutěži pořádané společností AVE Čáslav.

 

Každým rokem absolvujeme 10 hodin plavecké výuky. Návštěvy filmových a divadelních představení v Čáslavi, případně přímo v Krchlebech, účast ve výtvarných a sportovních soutěžích, dětský karneval, předvánoční nocování ve škole, kulturní vystoupení pro veřejnost, školní projekty a v neposlední řadě pobyty na škole v přírodě jsou nedílnou součástí našeho života.

 

Po absolvování školní docházky přecházejí děti do některé ze základních škol v Čáslavi.

 

Nesporným kladem našich žáků je, že pracují v malém kolektivu, kde se jim dostává mnohem více prostoru pro individuální péči. Děti jsou přivyklé samostatné činnosti, což je jejich velkým pozitivem ve vyšších ročnících. Pedagogové znají velmi dobře rodinné zázemí a „dušičky“ svých žáků, což umožňuje operativně a citlivě reagovat na různé situace, které v jejich životě nastávají.

 

 

Pedagogický sbor základní školy:

PaedDr. Jitka Olivová – ředitelka

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň základní školy s prohloubenou tělesnou výchovou. Od roku 1984 pracuje jako učitelka. V roce 1985 získala titul Doktor pedagogických věd. Od roku 1993 zastává pozici ředitelky školy. Pracuje zároveň jako výchovný poradce, koordinátor ŠVP a ICT.

Motto: „Můj profesní život skládá smysluplnou mozaiku, na jejíž obraz budu vždy ráda vzpomínat.“

 

Mgr. Jitka Domasová – učitelka

V krchlebské ZŠ pracuje od roku 1993, kdy ukončila studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň základní školy s prohloubenou výtvarnou výchovou. Ve škole pracuje jako metodik prevence.

Motto: „Každý rok začínám s novými prvňáčky. Je krásné vidět jejich pokroky a prožívat s nimi radost ze školních úspěchů, které přenášejí i do dalších let. Škola je skutečně základ života.“

 

Pavla Tesařová – vychovatelka, učitelka

Je absolventkou Střední pedagogické školy v Praze, obor vychovatelství. Šest let pracovala v Domě dětí a mládeže v Čáslavi. Nyní zastává pozici vychovatelky školní družiny, učitelky na zkrácený úvazek a koordinátora environmentální výchovy.

Motto: „Pohyb, radost, zábava u mě vždycky vyhrává.“

             „Denně se přesvědčuji, že dětský svět je úžasný, plný energie, naděje a radosti.“

             „Věřím, že vzájemná pomoc, podpora a příjemná atmosféra jsou kořením šťastného života.“

 

Jana Málková – asistent pedagoga